Skip to main content

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 9 DE JUNY DE 2024

Es onvoca sessió extraordinària urgent del Ple de Sant Quirze de Safaja el dia 7 de juny de 2024, a les 19:00 hores amb la següent ordre del dia:

1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE I D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PENDENTS D’EXECUTAR DE MILLORES ESTRUCTURALS DE L’EDIFICI EXISTENT A LA FINCA DEL CARRER MAJOR 6-8A LA CASA DEL POBLE DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2024000224)

El que es comunica pel general coneixement.

Nou servei de caixer mòbil de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha posat en servei el caixer mòbil, que permet als ciutadans la retirada de diners en efectiu a les persones que viuen en municipis petits de la província de Barcelona que ara no disposen de caixer automàtic ni oficina bancària, amb l'objectiu de combatre l'exclusió financera.

El Caixer mòbil sempre hi trobaràs una persona disposada a ajudar-te i a resoldre de manera personalitzada qualsevol dubte relacionat amb els serveis següents:

Treure efectiu amb la targeta i el mòbil

 

Consultar els últims moviments

 

Consultar el saldo

 

Canviar de PIN

 

Recarregar la targeta de prepagament

 

Pagar tributs locals de l'ORGT

 

El caixer mòbil també arribarà a Sant Quirze Safaja, consulta els horaris del servei a l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja. OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà telèfon 93 866 03 68)

 

 

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 16 DE MAIG DE 2024


Es convoca sessió extraordinària urgent del Ple de Sant Quirze de Safaja  el dia 16 de maig de 2024, a les 19:00 hores.

La urgència deriva que hi ha tres punts a debatre que cal fer-ho de forma urgent ja que en depenen diverses subvencions i les obres de la casa del poble no es poden demorar ja que a dia d’avui la teulada es troba descoberta i el forjat de les plantes pendents d’actuació i també cal realitzar el sorteig de membre de la Mesa a les eleccions al Parlament Europeu del proper 9 de juny de 2024 i de conformitat amb lo detallat a la part expositiva.

Els punts de l'ordre detallen:

1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.

2.- PROPOSTA D’ACORD DE SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 9 DE JUNY DE 2024 (X2023000395)

3.- PROPOSTA D’ACORD DE Modificació de Crèdits 04/2024, D’Habilitació de Crèdit Finançat amb majors ingressos (x2024000186)

4.-  PROPOSTA D’ACORD D’INICI  RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE CASA DEL POBLE AMB L’EMPRESA BCN MAPEGROUP I INICI D’UNA NOVA LICITACIÓ (X2023000194)


PLE ORDINARI DE 26 D'ABRIL DE 2024

Es convoca sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres 26 d’abril de 2024, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent.

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’ABRIL DE 2024.

I.- PART RESOLUTIVA

  1. PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2023000375)
  2. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE TÈCNIC/A COMPARTIT/DA DE JOVENTUT (X2024000175)
  3. PROPOSTA D’ACORD ADHESIÓ AL PLA DE PREVENCIO DEL CONSUM DE DROGUES I ÚS PROBLEMÀTIC DE LES PANTALLES (X2024000177)
  4. PROPOSTA D’ACORD ADHESIÓ AL PLA DE SALUT COMARCAL DEL MOIANÈS 2022-2025 (X2023000068)

II.- PART DE CONTROL

  1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2023 (X2024000057)
  2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2024DECR000022 al 2024DECR000052 DE 2024 (X2023000075)
  1. Despatx Ordinari i informes de regidories

III.- PRECS I PREGUNTES

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE 16 D'ABRIL DE 2024

Es convoca sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel dimarts dia 16 d’abril de 2024, a les a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent.

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN ORDINÀRIA DE 29 DE FEBRER DE 2024.

I.- PART RESOLUTIVA

2.- PROPOSTA D’ACORD DE SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 12 DE MAIG DE 2024 (X2024000127)

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CINQUENA I SISENA CERTIFICACIÓ CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORES ESTRUCTURALS DE L’EDIFICI EXISTENT A LA FINCA DEL CARRER MAJOR 6-8A LA CASA DEL POBLE DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2023000194)

4.- PROPOSTA D’ACORD DE Modificació de Crèdits 02_2024, Modalitat Suplement i Habilitació de Crèdit Finançat amb Càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria (X2024000134)

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONSULTA PRÈVIA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA (X2024000117)

6.- PROPOSTA D’ACORD DE Modificació de Crèdits 03_2024, Modalitat Suplement i Habilitació de Crèdit Finançat amb Càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria (X2024000163)

7.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL·LICITUD D’INFORME AL DEPARTAMENT D’ECONOMIA PER A L’ADQUISICIÓ DIRECTA DEL BÉ IMMOBLE SITUAT AL CARRER BARCELONA 15 DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2024000111)

8.- PROPOSTA ACORD d’INICI DE L’EXPEDIENT PER A L’EXPROPIACIÓ DEL BÉ IMMOBLE SITUAT AL CARRER BARCELONA 13 DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2024000155)

9.- PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER BARCELONA 13 DE SANT QUIRZE SAFAJA (x2024000164)

10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 2024DECR000045, DE 3 D’ABRIL DE 2024, D’APROVACIÓ DE DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL A L’ESCOLA RURAL DE SANT QUIRZE SAFAJA - ZER EL MOIANÈS LLEVANT, 08064982 (X2024000031)