Skip to main content

TRAMITACIÓ CERTIFICAT DIGITAL idCAT

Els certificats digitals permeten la identificació del ciutadà davant l’administració, i faciliten les gestions per obtenir l'informe de vida laboral, presentar instàncies als organismes públics, obtenir el certificat de Renda i els informes d'antecedents sexuals i penals, entre d'altres...

El podeu obtenir habitualment demanant cita prèvia a l’ajuntament de Castellterçol o a les oficines del Consell Comarcal, però ara podeu accedir a aquest servei també a la nostra població.

Lloc: Ajuntament de Sant Quirze Safaja

Dia: dilluns 4 de desembre

Horari: de 4 a 2/4 de 7 de la tarda

AMB CITA PRÈVIA: 93 820 80 00 / ccmn.territori@ccmoianes.cat

Documentació necessària per emetre l'idCAT:

 • DNI i en cas de canvi de domicili volant d’empadronament

Un llapis de memòria

APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE SANT QUIRZE SAFAJA EN L’ÀMBIT DE SOLA DE BOIX III (X2023000370)

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2023, va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació de Sant Quirze Safaja, en l’àmbit del Sola de Boix III, consistent en la desclassificació a sòl no urbanitzable de les antigues UA 14 i UA 15 i delimitant els Polígons d’actuació urbanística 16 i 13.

Un cop aprovat s'obre un període d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, a un diari dels de major divulgació al municipi, i al tauler d’edictes i a la web de la Corporació.

Tota la documentació de l'expedient es troba publicada a la Seu Electrònica de l'Ajuntament,al Tauler electrònic d'anuncis, i trobareu tota la documentació en aquest enllaç eTAULER - Aprovació inicial MPGO Solà del Boix III

 

 

APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2024 (X2023000389)

El Ple de la Corporació, celebart en data 27 d’octubre de 2023 ha aprovat els acords següents:


PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2024 i següents, així com el seu text refós.


SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2024 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:


Ordenança Fiscal núm. 01 reguladora de l’Impost de Béns Immobles


TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2024, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.


De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.


En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

 

Podeu consultar la documentació : Tauler electrònic de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 27 D’OCTUBRE DE 2023

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 27 d’octubre de 2023, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

 

 1. PROPOSTA D'ACORD DE RETORN DE LA FIANÇA CONSTITUIDA MITJANÇANT XEC BANCARI PEL SERVEI de manteniment de jardineria dels espais verds públics del municipi de Sant Quirze Safaja (X2023000331)
 1. PROPOSTA D’ACORD DE Nomenament de representant de la Junta directiva i Comissió de seguiment de l’Associació de propietaris forestals Gavarresa - Moianès (X2023000268)
 1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’AVANÇ PLA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA ASSOCIADA A LA TRAMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE I DE L’AVANÇ PLA DEL REFERENCIAT PLA ESPECIAL (X2022000412)
 1. PROPOSTA D’ACORD D’Aprovació de l'acord de l'increment addicional del 0,5% de les retribucions dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Quirze de Safaja amb efectes a partir del 01/01/2023 (X2023000374)
 1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE SANT QUIRZE SAFAJA EN L’ÀMBIT DE SOLA DE BOIX III (X2023000370)
 1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORES ESTRUCTURALS DE L’EDIFICI EXISTENT A LA FINCA DEL CARRER MAJOR 6-8 A LA CASA DEL POBLE DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2023000194)
 1. PROPOSTA D’ACORD DE D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS (X2023000389)
 1. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 01 D’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000349)

II.- PART DE CONTROL

 1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2023DECR000165 AL 2023DECR000179 de 2023 (X2023000079)
 1. Despatx Ordinari i informes de regidories

III.- PRECS I PREGUNTES

VISITA UNITAT MÒBIL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR

Us informem que dijous dia 19 d'octubre visitarà Sant Quirze Safaja la unitat mòbil d'informació al consumidor de la Diputació de Barcelona.

Hora: de 12:00 a 13:00 hores

LLoc: El punt d'estacionament de la unitat mòbil serà al carrer Barcelona, a davant de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja.