Skip to main content

APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2024 (X2023000389)

El Ple de la Corporació, celebart en data 27 d’octubre de 2023 ha aprovat els acords següents:


PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2024 i següents, així com el seu text refós.


SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2024 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:


Ordenança Fiscal núm. 01 reguladora de l’Impost de Béns Immobles


TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2024, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.


De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.


En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

 

Podeu consultar la documentació : Tauler electrònic de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja