Skip to main content

Consulta prèvia de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera

El Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària de 16 d´abril de 2024 va aprovar la consulta prèvia de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.

En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú́ de les administracions públiques, es proposa portar a terme una consulta pública, amb caràcter previ, sobre l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

Es publica la consulta prèvia mitjançant la inserció del corresponent anunci al Portal web municipal. Es podran trametre les opinions en el termini de 15 dies des de la seva publicació en la pàgina web municipal

Es pot consultar la ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera CONSULTAR

Les opinions i aportacions s'enviaran al correu electrònic [email protected]