Skip to main content

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DE 16 D'ABRIL DE 2024

Es convoca sessió extraordinària del Ple de la Corporació, pel dimarts dia 16 d’abril de 2024, a les a les 18:30 hores (primera convocatòria) i a les 19:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent.

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN ORDINÀRIA DE 29 DE FEBRER DE 2024.

I.- PART RESOLUTIVA

2.- PROPOSTA D’ACORD DE SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL DIA 12 DE MAIG DE 2024 (X2024000127)

3.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CINQUENA I SISENA CERTIFICACIÓ CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORES ESTRUCTURALS DE L’EDIFICI EXISTENT A LA FINCA DEL CARRER MAJOR 6-8A LA CASA DEL POBLE DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2023000194)

4.- PROPOSTA D’ACORD DE Modificació de Crèdits 02_2024, Modalitat Suplement i Habilitació de Crèdit Finançat amb Càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria (X2024000134)

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA CONSULTA PRÈVIA DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA (X2024000117)

6.- PROPOSTA D’ACORD DE Modificació de Crèdits 03_2024, Modalitat Suplement i Habilitació de Crèdit Finançat amb Càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria (X2024000163)

7.- PROPOSTA D’ACORD DE SOL·LICITUD D’INFORME AL DEPARTAMENT D’ECONOMIA PER A L’ADQUISICIÓ DIRECTA DEL BÉ IMMOBLE SITUAT AL CARRER BARCELONA 15 DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2024000111)

8.- PROPOSTA ACORD d’INICI DE L’EXPEDIENT PER A L’EXPROPIACIÓ DEL BÉ IMMOBLE SITUAT AL CARRER BARCELONA 13 DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2024000155)

9.- PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADQUISICIÓ DIRECTA DE LA FINCA SITUADA AL CARRER BARCELONA 13 DE SANT QUIRZE SAFAJA (x2024000164)

10.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 2024DECR000045, DE 3 D’ABRIL DE 2024, D’APROVACIÓ DE DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, I L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL A L’ESCOLA RURAL DE SANT QUIRZE SAFAJA - ZER EL MOIANÈS LLEVANT, 08064982 (X2024000031)