Skip to main content

CONVOCATÒRIA DE PLE ORDINARI DE 27 D’OCTUBRE DE 2023

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació, pel divendres dia 27 d’octubre de 2023, a les a les 19:30 hores (primera convocatòria) i a les 20:00 hores (segona convocatòria), a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓN ORDINÀRIA DE 29 DE SETEMBRE DE 2023.

I.- PART RESOLUTIVA

 

 1. PROPOSTA D'ACORD DE RETORN DE LA FIANÇA CONSTITUIDA MITJANÇANT XEC BANCARI PEL SERVEI de manteniment de jardineria dels espais verds públics del municipi de Sant Quirze Safaja (X2023000331)
 1. PROPOSTA D’ACORD DE Nomenament de representant de la Junta directiva i Comissió de seguiment de l’Associació de propietaris forestals Gavarresa - Moianès (X2023000268)
 1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE L’AVANÇ PLA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA ASSOCIADA A LA TRAMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE I DE L’AVANÇ PLA DEL REFERENCIAT PLA ESPECIAL (X2022000412)
 1. PROPOSTA D’ACORD D’Aprovació de l'acord de l'increment addicional del 0,5% de les retribucions dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Quirze de Safaja amb efectes a partir del 01/01/2023 (X2023000374)
 1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ DE SANT QUIRZE SAFAJA EN L’ÀMBIT DE SOLA DE BOIX III (X2023000370)
 1. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ CORRESPONENT A LES OBRES DE MILLORES ESTRUCTURALS DE L’EDIFICI EXISTENT A LA FINCA DEL CARRER MAJOR 6-8 A LA CASA DEL POBLE DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2023000194)
 1. PROPOSTA D’ACORD DE D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS (X2023000389)
 1. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 01 D’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE SANT QUIRZE SAFAJA (X2021000349)

II.- PART DE CONTROL

 1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 2023DECR000165 AL 2023DECR000179 de 2023 (X2023000079)
 1. Despatx Ordinari i informes de regidories

III.- PRECS I PREGUNTES