Skip to main content

Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació puntual del Pla General d'ordenació municipal de Sant Quirze Safaja en l'àmbit del Solà del Boix III

En dates 16 d’octubre de 2021 i 21 de maig de 2022 es va presentar públicament la Modificació del Pla general d’ordenació urbana del Sant Quirze Safaja en l’àmbit de Solà de Boix III als veïns inclosos dins de les UA 13, 14, 15 i 16

En aquesta mateixa línia i, amb  l’objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el procediment d’elaboració́ de les normes, i amb caràcter previ a la confecció i aprovació inicial de la Modificació del Pla general d’ordenació urbana del Sant Quirze Safaja, es porta a terme una consulta pública per recollir l’opinió dels veïns i les organitzacions més representatives que puguin tenir interès, de conformitat amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en endavant LPACAP.

 

Primer.- Antecedents i problemàtica que es pretén solucionar amb la modificació del planejament a l’àmbit del Solà de Boix III.

A l’any 2002 es va portar a terme una modificació del planejament urbanístic del municipi de Sant Quirze Safaja amb els següents objectius:

  • Incloure la urbanització Sola de Boix III en el terme municipal de Sant Quirze de Safaja. Fins aleshores era una urbanització del terme municipal de Castellcir tot i ser la continuació natural de les urbanitzacions Sola de Boix II i Sola de Boix I de Sant Quirze de Safaja.
  • Completar la urbanització de Sola de Boix III que no es va arribar a recepcionar però ja es trobava parcialment edificada, parcialment urbanitzada i totalment parcel·lada seguint les directrius del planejament.

Amb la finalitat d’assolir tals objectius, el planejament de l’any 2002 proposava la incorporació de 3 unitats d’actuació entorn a la urbanització existent amb l’expectativa de que el desenvolupament d’aquestes unitats d’actuació ajudés a fer econòmicament viable la urbanització del Sola de Boix III. Aquestes unitats d’actuació passaven de sòl rural a sòl urbà no consolidat i tenien associada l’obligació de participar en la urbanització de Sola de Boix III així com, en el cas de la UA 15 i la UA 14 la construcció d’un nou vial de connexió que unís aquest nou desenvolupament amb l’existent travessant la riera de Sant Quirze, supòsit que resulta força costós.

D’aquesta manera, per tal  garantir una urbanització conjunta la modificació de planejament esmentada va crear una Unitat d’Actuació d’Urbanització que engloba tant la urbanització Sola de Boix III com les UA 13, 14, 15 i el PE4 Club Esportiu “El Roure”. Aquesta UAU 16 tenia per objectiu la redacció i execució d’un Projecte d’Urbanització unitari i la formació de la corresponent Entitat Urbanística de la Conservació de la Urbanització.

Al plànol que s’insereix a continuació podem comprovar les Unitats d’actuació que delimitava la modificació del planejament general de l’any 2002:

 

Segon.- Necessitat i oportunitat de la redacció i aprovació d’una modificació del PGO de Sant Quirze Safaja a l’àmbit del Solà del Boix III.

Malgrat algun intent per part de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja de portar a terme la seva execució la realitat és que ha estat impossible tramitar i aprovar dels instruments de gestió i execució i dur a terme la seva urbanització.

D’aquesta manera, sense perjudici de la progressiva exigència en les noves normatives  de criteris mediambientals més sostenibles  i de models de consum de sòl més restrictius,  a dia d’avui, quan han transcorregut pràcticament vint anys de l’aprovació de la Modificació, l’àmbit del Solà del Boix III segueix mancat dels serveis urbanístics bàsics exigits per la llei d’urbanisme. En aquest moments, de tots ells, l’execució del  servei bàsic de clavegueram esdevé imprescindible doncs les edificacions existents funcionen amb fosses sèptiques. 

 

Tercer.- Objectius de la Modificació Puntual de Pla General Municipal d’Ordenació de Sant Quirze Safaja a làmbit del SOlà del Boix III

Davant dels antecedents exposats, la proposta de Modificació puntual del Pla general municipal d’Ordenació de Sant Quirze de Safaja té per objectiu principal resoldre una situació encallada al municipi i atorgar finalment la condició de solar a les parcel·les ja consolidades de la urbanització Sola de Boix III amb la futura execució de tots els serveis urbanístics bàsics i es proposen les modificacions següents:

  • Seguint criteris de sostenibilitat recollits a la Llei d’Urbanisme desclassificar les UA 14 i UA 15 les quals, sense perjudici de les seves elevades càrregues, els seus propietaris no han manifestat interès a desenvolupar, i retornar-les a la condició original de sòl no urbanitzable.

 

  • Mantenir la UA 13 i permetre el seu desenvolupament individual i desvinculat de la urbanització de la urbanització Sola de Boix III.

 

  • Mantenir el Sector del PE El Roure i permetre el seu desenvolupament individual i desvinculat de la urbanització de la urbanització Sola de Boix III

 

  • Delimitar una Unitat d’Actuació 16 que englobi únicament l’àmbit pendent d’urbanitzar per tal d’executar el sistema bàsic de clavegueram i la resta de serveis. D’aquesta manera, la UA es proposa autònoma i amb l’objectiu de que els costos d’urbanització restants per a què les parcel·les puguin obtenir finalment la condició de solars es reparteixin entre les propietats de l’àmbit.

 

Quart.- Les possibles solucions

La única opció per tal de portar a terme aquests objectius és mitjançant la redacció i tramitació d’una modificació del Pla general d’ordenació vigent al municipi, per l’àmbit concret del Solà de Boix III. El règim legal aplicable a la proposta de Modificació puntual ve determinat per les següents normes:

  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en endavant, TRLU.
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en endavant RLU.
  • Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització́ i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

En aquest sentit, és evident que la Modificació puntual del planejament general vigent no comporta l’adopció de nous criteris respecte de l’estructura general i orgànica, del model d’ordenació o de la classificació del sol preestablerts al Pla general d’ordenació municipal del Sant Quirze Safaja, atesa la mínima incidència de les modificacions proposades respecte del conjunt del Pla general del municipi.

Això doncs, en el present supòsit no concorren les circumstàncies que de conformitat amb l’article 95 del TRLU i 116 del RLU farien necessària una revisió del PGO.

D’aquesta manera, l’apartat 1 de l’article 96 del TRLUC preveu que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de planejament urbanístic se subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la formació amb les especificitats que corresponguin.

Al següent apartat indiquem de manera sintètica el procediment a seguir.

 

Cinquè.- Tramitació

La present consulta s’efectua, com s’ha indicat, per tal de millorar la participació dels veïns del municipi en el procediment d’elaboració de les normes i, d’aquesta manera,  recavar la seva opinió i rebre els seus suggeriments de manera prèvia a la redacció i tramitació de la Modificació del Pla general d’ordenació urbana del Sant Quirze Safaja a l’àmbit del Solà de Boix III.

En primer lloc portarem a terme la consulta prèvia regulada a l’article 133 de la LPACAP i, posteriorment, d’acord amb l’article 85 del TRLU, relatiu al procediment dels plans d’ordenació urbanística general,  un cop redactada la Modificació del planejament s’haurà de sotmetre, resumidament, els tràmits següents:

 

Els documents que van passar pel Ple Municipal del mes de juny per iniciar aquesta consulta prèvia son:

 

FORMULARI DE CONTACTE