Skip to main content

Tributs

Els tributs que l'ORGT recapta per a aquest Ajuntament són:

  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS: Des del 4 de maig al 6 de juliol de 2020 - NOVA DATA EN MOTIU DEL COVID-19... Des del 4 de maig a l'1 de setembre de 2020
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS (DOMICILIAT): 1a fracció l'1 de juliol - 2a fracció l'1 de desembre de 2020 - NOVA DATA EN MOTOU DEL COVID-19... 1a fracció l'1 de setembre - 2a fracció l'1 de desembre de 2020
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS: Des del 4 de setembre al 5 de novembre de 2020
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONTRUÏTS: Des del 4 de setembre al 5 de novembre de 2020
  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: Des del 2 de març al 4 de maig de 2020
  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES: Des del 18 de setembre al 18 de novembre de 2020
  • TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES (DOMÈSTIC I COMERCIALS): Des del 5 de juny al 5 d’agost de 2020
  • TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL: Des del 4 de setembre al 5 de novembre de 2020

OFICINES DE CALDES DE MONTBUI DE L'ORGT
Carrer Font i Boet 7
08140 Caldes de Montbui
T: 934 729 108

Email: [email protected]

Per a domiciliar els tributs