Skip to main content

Instal·lacions

El sistema de sanejament de la Conca Alta del Tenes està constituït per una xarxa de col·lectors generals i una estació depuradora on es tracten les aigües residuals de les poblacions de Castellcir, Castellterçol i Sant Quirze Safaja, corresponents a uns 13.650 habitants equivalents.
La xarxa de col·lectors, amb 15,62 km de longitud, té capacitat per conduir el cabal màxim futur generat per les poblacions servides. L’estació depuradora desenvolupa un procés biològic d’aeració perllongada format per bombament d’entrada, tamisat de fins, dessorratge-desgreixatge, tanc d’aeració, decantació, recirculació de fangs, espessidor i centrífugues per a la deshidratació dels fangs.
Les aigües tractades són abocades al riu Tenes.

DepuradoraSQS

MÉS INFORMACIÓ