Skip to main content

Participació ciutadana

Participar és qualsevol activitat adreçada a influir directa o indirectament en les polítiques públiques. Significa prendre part en els afers públics aportant opinions, coneixement, recursos o esforç a una acció col.lectiva. És una via per la qual la ciutadania se sensibilitza amb els temes col·lectius i s'implica en els espais de presa de decisions.

Això pot significar:

  • Prendre part en una activitat o en una organització.
  • La implicació en la presa de decisions.
  • L'aportació d'opinions, coneixement, recursos o esforç a una acció col·lectiva.

La participació ciutadana és avui un dels grans pilars de les societats democràtiques i alhora una eina que permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans, a qui fa protagonistes i responsables de les decisions que els afecten. Amb la participació es reforça la democràcia representativa i s'educa per a una nova cultura política.

A Sant Quirze Safaja ens agrada que la ciutadania pugui prendre part en la presa de decisions de la gestió diària. En aquest sentit doncs, el govern municipal aposta un cop més per vertebrar i reforçar aquesta nova forma de fer política i ofereix aquesta pàgina per informar de tots aquells espais de participació directa o indirecta als quals es poden sumar tots els ciutadans/es.

Participació directa

La participació directa serveix per ajudar a fer un Ajuntament més democràtic, més responsable, pròxim a la ciutadania, més trasparent i eficient.

S'entén per participació directa tota acció de caràcter polític que la ciutadania emprèn, al marge dels processos electorals, per tal d'enriquir la vida política de la nostra societat i contribuir a fer que les institucions prenguin les decisions adequades.

Podeu participar a través de les següents eines de participació directa:

  • Participar als plens municipals en el torn obert de preguntes
  • Participar a través d'instàncies genèriques via electrònica i via presencial
  • Participar via telèfon d'emergències 658 902 808
  • Participar a les sessions obertes que s'organitzen sobre temes concrets
  • Participar amb reunions i/o trobades amb els regidors/es de la corporació
  • Participació a través de les xarxes socials: facebook i twitter